เกี่ยวกับ มิคส์

สารต้อนรับจากอาจารย์ใหญ่

               โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติมโนรมย์ เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร A.C.E ซึ่งมีพื้นฐานจากพระวจนะของพระเจ้า จุดเน้นของหลักสูตรคือการพัฒนาผลการเรียนผ่านการเรียนรู้แบบรายบุคคลและการเรียนรู้แบบเชี่ยวชาญ นักเรียนอยู่ในระดับที่เหมาะสำหรับพวกเขา และหลักสูตรของเราจะทำให้แน่ใจว่านักเรียนจะมีความเชี่ยวชาญจริงๆ ก่อนที่พวกเขาจะก้าวหน้าไปสู่บทเรียนใหม่

                 โรงเรียนของเราเป็นมากกว่าสถาบันการศึกษา สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน  ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยในการค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้า หรือเป้าหมายในชีวิตสำหรับเด็กทุกคน ตัวตนของนักเรียนจะได้รับการหล่อหลอมอย่างต่อเนื่องผ่านวัฒนธรรม และค่านิยมของโรงเรียน เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่านิยมหลักของการมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตของพวกเขา นั่นคือเป็นผู้เรียนที่มีระเบียบวินัยและมีความ     รับผิดชอบ และมีใจมุ่งมั่นที่จะเอื้อเฝื้อผู้อื่น ชีวิตของนักเรียนจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคต

 

                  พวกเราที่ มิคส์ มุ่งมั่นที่จะ "สร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็กแต่ละคน ในแบบส่วนตัว"

   ขอแสดงความนับถือ

        Mrs. Lily Tan

      ​Head of School

ความเป็นมา

                   ในเดือนกรกฎาคม 2014 คณะกรรมการ MICS ได้จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนขึ้นในบริเวณของ มูลนิธิการคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้ (CLF) ซึ่งแต่เดิมคือ มูลนิธิโรคเรื้อนคริสเตียน ซึ่งเป็นพันธกิจของโรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ ที่ก่อตั้งโดย OMF (องค์การมิชชันนารีข้ามวัฒนธรรม) และยังมีคลินิกในท้องถิ่นต่างๆ อีกด้วย และด้วยภาพลักษณ์ใหม่ของ CLF นี้ ได้คำนึงถึง การใช้ภาษาในการเข้าถึงชุมชน โดยใช้ ศูนย์สัมนาคริสเตียนมโนรมย์ และโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติมโนรมย์ (Manorom International Christian School-MICS) วิสัยทัศน์ คือการเผยแพร่ พระวจนะ ของพระเจ้า ผ่านการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

 

                    วิสัยทัศน์ในการเริ่มต้น MICS นั้นเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติตามพันธกิจของโรงพยาบาล ความเป็นผู้นำของ CLF นำโดย ดร. กรัศนัย หวังรังษิมากุล ได้ร่วมมือกับ Anglican Diocese of Sabah (ADOS) ประเทศมาเลเซีย ผ่าน บิชอป Albert Vun  เพื่อก่อตั้งโรงเรียน โดยใช้หลักสูตรพระคัมภีร์ หลังจากที่หลายโรงเรียน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งหนึ่งในมาเลเซีย ภายใต้การกำกับดูแลของ Anglican Diocese of Sabah (ADOS) คณะกรรมการจึงตัดสินใจที่จะนำหลักสูตรคริสเตียนศึกษาเร่งรัด (A.C.E. ) ซึ่งเป็นหลักสูตรของอเมริกา ที่ใช้คัมภีร์ไบเบิล เป็นแกนหลัก และข้อดีอื่น ๆ ของ หลักสูตร A.C.E คือเป็นการเรียนการสอนแบบรายบุคคล และตามความเชี่ยวชาญทันสมัย  และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

                    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2014 คณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยนาทได้อนุมัติให้ A.C.E. เป็นหลักสูตรที่ MICS ใช้ และ MICS ยังได้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2014 หลังจากดำเนินการมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว MICS ได้รับการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดยกระทรวงศึกษาธิการ และได้ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการรับรองสถานะ และคุณภาพจาก School of Tomorrow, Asia ในปัจจุบัน MICS อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกโดย Accreditation International (AI) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพระดับโลกในด้านการศึกษาระหว่างประเทศ

 

                      โรงเรียนเริ่มต้นด้วยนักเรียนน้อยกว่า 10 คนในปีแรกของการดำเนินการ แต่จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นักเรียนที่ MICS มีโอกาสมากมายที่จะแสดงความสามารถเฉพาะบุคคล และแบบกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และยังได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาค และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในท้องถิ่น จึงถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความพร้อม ของ MICS ทั้งในด้านวิชาการ ความพร้อมทางด้านอารมณ์สังคม และด้านจิตวิญญาณ ปัจจุบัน นาง Lily Tan เป็นอาจารย์ใหญ่ของ MICS โดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

                       ในเวลาเพียงห้าปีนับตั้งแต่ MICS ได้ก่อตั้งขึ้น MICS ได้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการฝึกอบรมทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติที่ หลายครั้ง เช่น การฝึกอบรมระดับโลก, ESL และการฝึกอบรมขั้นสูง, การบริการผจญภัย, ค่ายพัฒนาชุมชน - กรมการศึกษานอกระบบของมโนรมย์, และคณะผู้แทนจากหลายประเทศทั่วโลก มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศมากมายที่ได้รับการพัฒนาในหมู่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของ MICS

                 พระสิริทั้งสิ้นจงมีแด่พระเจ้า ผู้ทรงเริ่มการกระทำที่ดี และจะนำไปสู่ความสำเร็จ!

  • w-facebook
  • LINE__APP_typeC2

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์โดย โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ