ครู และบุคลากรฝ่ายวิชาการ

นางวิไล พงศ์รุจิกร

ผู้อำนวยการ

น.ส.ดาวรัชดา ยิ่งวงศ์

ครูผู้สอน

Ms. Betsy Requino Chapiyen

ครูผู้สอน

Ms. Tung Nyuk Lin

ครูผู้สอน

Ms. Jiyun Qian

ครูผู้สอน

Ms. Rebeccah Waithera Waweru

ครูผู้สอน

Ms. Daisy Amanda

Wangari Chege

ครูผู้สอน

Ms. Rezah Mae Cabaya

ครูผู้ช่วยสอน

น.ส.อักษราภัค ยศปัญญา

ครูภาษาไทย/ครูผู้ช่วยสอน

น.ส. สุนิสา เทศเขียว

ครูภาษาไทย/ครูผู้ช่วยสอน

น.ส. สุรัตนา วิจิตรพงษ์สกุล

ครูผู้ช่วยสอน

น.ส. สิริกานต์ พิลึก

ผู้จัดการโรงเรียน

Ms. Brenda Kathleen Jones

เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล

น.ส. ชีวิตา ส่องศรี

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

  • w-facebook
  • LINE__APP_typeC2

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์โดย โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ