ครู และบุคลากรฝ่ายวิชาการ

Wilai.png

นางวิไล พงศ์รุจิกร

ผู้อำนวยการ

Fon.png

น.ส.ดาวรัชดา ยิ่งวงศ์

ครูผู้สอน

Betsy1.png

Ms. Betsy Requino Chapiyen

ครูผู้สอน

Susan1.png

Ms. Tung Nyuk Lin

ครูผู้สอน

Merry.png

Ms. Jiyun Qian

ครูผู้สอน

Rebeccah1.png

Ms. Rebeccah Waithera Waweru

ครูผู้สอน

Daisy.png

Ms. Daisy Amanda

Wangari Chege

ครูผู้สอน

Lisa1.png

Ms. Rezah Mae Cabaya

ครูผู้ช่วยสอน

Care1.png

น.ส.อักษราภัค ยศปัญญา

ครูภาษาไทย/ครูผู้ช่วยสอน

Pui1.png

น.ส. สุนิสา เทศเขียว

ครูภาษาไทย/ครูผู้ช่วยสอน

Pleng.png

น.ส. สุรัตนา วิจิตรพงษ์สกุล

ครูผู้ช่วยสอน

Auu.png

น.ส. สิริกานต์ พิลึก

ผู้จัดการโรงเรียน

Brenda1.png

Ms. Brenda Kathleen Jones

เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล

Goong.png

น.ส. ชีวิตา ส่องศรี

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป