การเรียนการสอน

        ตามหลักสูตร A.C.E Program  มีปรัชญาความเชื่อว่าการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ให้นักเรียนมีสมาธิ จดจ่อกับการเรียน จะช่วยเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และการจัดสภาพแวลล้อมภายนอกห้องเรียนที่ร่มรื่น มีผลการต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 

         นักเรียนทุกคนจะมีโต๊ะเรียนเสมือนโต๊ะทำงาน หรือ office เป็นของตัวเอง  เราเรียกห้องเรียนว่า  Learning Center (LC)   ภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์ และสี่อการสอนที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน

โดยการถ่ายทอดเนื้อหาตามขั้นตอน และมีแบบแผนที่นำไปสู่การเรียนรู้จากง่ายไปยาก  

 

        สำหรับนักเรียนใหม่ จะต้องได้รับการทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานโดยเฉพาะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก่อน  และหลังจากนั้น ครููประจำชั้น หรือ Supervisor  จะช่วยวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้และกำหนดแบบเรียน หรือ PACEs ให้เหมาะกับระดับความรู้จริงของนักเรียน  เพราะเราเน้นการจัดการเรียนรู้แบบรายบุคคล และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

         ดังนั้นนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะได้เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร ดังนี้ 

  • w-facebook
  • LINE__APP_typeC2

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์โดย โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ