ใบอนุญาติและการรับรอง

Ai with words.jpg
NCPSA.jpg
isat-logo-transp.png
               โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ  มีความตระหนักในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  
                โรงเรียนได้เปิดสอนตามเลขที่ใบอนุญาต 1/2557 โดยหน่วยงานต้นสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้การกำกับดูแลจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท
                การประกันคุณภาพภายใน  (IQA)  เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งโรงเรียนจะได้รับประเมินทุกๆ 3 ปี  จากหน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                การประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment; EQA)   เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จากการประเมินคุณภาพภายนอก  โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ สมศ.
                
                การรับรองมาตรฐานตามหลักสูตรคริสเตียนศึกษาเร่งรัด (A.C.E)  โรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยม และรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาตามหลักสูตร A.C.E. โดย School of Tomorrow Asia Far East ในทุกปีการศึกษา   โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างมีคุณภาพ   
                การรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล  เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อผู้เรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการสมัครสมาชิกกับองค์กรรับรองมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมในการรับรองมาตรฐานร่วมกับ สมศ.  (Joint  Accreditation)