ข่าวสาร และกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบ New Normal ที่ภาษาอังกฤษสำคัญยิ่งกว่าเดิม

ทางโรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงบุคลากรทุกคน ตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการแจ้งให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทางโรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติได้เตรียมมาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมอนามัยที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ท่านผู้ปกครองแน่ใจได้ว่าบุตรหลานที่เข้ามาในโรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ จัดเป็นสถานที่ปลอด COVID-19

ทางโรงเรียนฯได้จัดเตรียมมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ดังนี้

ก่อนเปิดเรียน
1. โรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค COVID-19 มาตรการการแพร่ระบาดของโรงเรียนแก่ ครู บุคลากร พนักงานของโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
2. โรงเรียนทำการสำรวจข้อมูลครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังพื้นที่เสียงภายใน 14 วัน หรือมีอาการที่แสดงว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแจ้งให้โรงเรียนรับทราบโดยทันที
3. โรงเรียนมีการแบ่งพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน จัดเตรียมสถานที่ในห้องเรียน โรงอาหาร พื้นที่สันทนาการ โดยใช้ Social Distancing ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตรระหว่างบุคคล
4. โรงเรียนมีการทำความสะอาดพื้นที่ภายโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกครั้งก่อนเปิดเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. โรงเรียนกำหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน ครู และบุคลากรที่มาติดต่อกับโรงเรียนทุกรายและทุกครั้ง
6. โรงเรียนมีจุดบริการทำความสะอาดมือและมีการจัดเตรียมสบู่ล้างมือ แอลกอฮอล์เจล บริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน ห้องเรียน บริเวณอาคาร ห้องน้ำ หรือสถานที่จัดกิจกรรมอื่นๆอย่างเพียงพอและทั่วถึง
7. โรงเรียนจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และการสังเกตอาการ

ระหว่างเปิดเรียน
1. ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน บุคคลทุกคนที่จะเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง ที่ประตูทางเข้าโรงเรียน ในกรณีที่พบ ผู้มีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน และมีการบันทึก ข้อมูลเก็บไว้ 
2. ตรวจเช็คหน้ากากอนามัยและ Face shield 
นักเรียน ครู และบุคลากร หรือผู้มาติดต่อกับโรงเรียนทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่อยู่ ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียน
3. โรงเรียนจัดให้มีระบบระบายอากาศ เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี และทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง ก่อนเข้าห้องเรียน
4. มีจุดบริการทำความสะอาดมือ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
5. มาตราการรักษาระยะห่าง (Social Distancing)
6. ตรวจวัดไข้ทุก 2 ชั่วโมง
7. เมื่อจบคาบเรียนทุกๆคาบ หรือหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง นักเรียนจะได้รับการเตือนจากครูให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
8. เพิ่มความเข้มข้นในการทําความสะอาดภายในโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ ลูกบิดประตู ราวบันได สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ การเรียน กีฬา เครื่องดนตรี ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจําหลังเลิกเรียนทุกวัน หากจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์และ ของเล่นร่วมกันต้องมีการทําความสะอาดก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง รวมถึงไม่อนุญาตให้นําของเล่นส่วนตัวมาใช้ ในโรงเรียน 
9. งดการประชุม หรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก งดกีฬาที่ต้องมีการสัมผัสตัว
10. เน้นกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องปรับอากาศเกิน 2 ชั่วโมง
11. สำหรับเด็กชั้นอนุบาลไม่มีการนอนกลางวัน
12. ในกรณีสงสัยว่ามีนักเรียนติดเชื้อ COVID-19 ให้ครูประจำชั้นรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนโดยทันที เพื่อแจ้งผู้ปกครองและหน่วยงานสาธารณสุขต่อไป

หลังเลิกเรียน
1.ไม่มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน ผู้ปกครองต้องมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียน
2.โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรการป้องกันโรค COVID-19 และรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน

ทางโรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด รวมถึงพร้อมเสมอที่จะปรับปรุงมาตรการของเราให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกหลานที่รักของเราทุกคน

Regional Student Convention Far East Asia 2019

On 23rd-28th 2019. Our school has joined

"Regional Student Convention Far East Asia 2019"

at 700th Annivesary, Chiang Mai, Thailand.

And our students have achieved success in many

activities as follows 6 Gold Medals 1) Badminton

Singles Male Jr. - Techin (Achi) Ausangthong 2)

Table Tennis Male Sr. - Yian (Andrew) Xu 3)

Acrylics Painting - Jiahui (Grace) Yang 4) Soccer Kick Sr. - Pitchayut (Pitch) Yookroung 5) Sketching - Zehao (Henry) Yu 6) Puppets Sr. - Suphanida (Prim) Yookroung, Nabhasorn (Khun) Somsook 2 Silver Medals 1) Table Tennis Female Sr. - Nabhasorn (Khun) Somsook 2) Oil Painting - Zhiruo (Ellis) Wang 8 Bronze Medals 1) Piano Solo Female Sr. - Mujie (Hannah) Ren 2) 400 Meter Dash Male Sr. - Yian (Andrew) Xu 3) 400 Meter Dash Female Sr. - Jiahui (Grace) Yang 4) Acrylics Painting - Suphanida (Prim) Yookroung 5) Metalworking - Suphanida (Prim) Yookroung 6) Wood Construction - Suphanida (Prim) Yookroung 7) 1600 Meter Run Male Sr. - Yahui (James) Zhu 8) Basketball Male Sr. - Issara Juntapradeang (Daniel), Yian (Andrew) Xu, Qi (Steven) Yan, Pitchayut Yookroung (Pitch), Zehao (Henry) Yu, Yahui (James) Zhu

MICS Field Trip 2019

On 16th August 2019. Our students and teachers have had a field trip to Bangkok to watch the musical at GMM Live House, Central World. This musical was first debuted in Texas and Missouri in 1989 and received “Best Production of the Year”. More than 39 million people around the world watched it, such as USA, China, Russia, Spain, South Korea and throughout the continent of Africa. This was the great opportunity for our students to have a chance to watch this musical.

The 5th Awards Night

We'd like to thank you all parents and guests of honor for coming to our annual celebration "The 5th Awards Night 2019" to celebrate the students' achievement together. There were a total of 246 participants this year. We were impressed by the students' performance and awards presentation. We are proud of our student for their effort in every performance and their success for every awards given. To God be all the Glory!

Upcoming Events

 

Back to school Term1/ 2020-2021
to
Title2
Start Date
End Date
to
  • w-facebook
  • LINE__APP_typeC2

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์โดย โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ