โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการมูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้: CLF
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

องค์กร School of Tomorrow
และเครือข่ายโรงเรียน A.C.E.

ครูใหญ่
ผู้อำนวยการไทย
ผู้จัดการสถานศึกษา
Pastor/Chaplain
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ประสานงาน และ ประสานส่วนราชการ
คณะกรรมการการศึกษา
การเงิน และสิ่งอำนวยความสะดวก
การจัดการทั่วไป
ผู้ดูแลหอพัก
ฝ่ายวิชาการ
หลักสูตร และการประเมินผล
ทรัพยากรบุคคล
ภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
การรับสมัครเรียน และทะเบียน

การรับรองคุณภาพ
- การประกันคุณภาพภายใน
- การรับรองระหว่างประเทศ
องค์กรต่างประเทศ
(LCA / SOTA / AI / MSA-CESS)