วิสัยทัศน์

            ​โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ  มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักการค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) แก้ปัญหาเป็น (Resolvable) รู้จักรับผิดชอบ (Responsible)  วางแผนและกำหนดเป้าหมายเป็น (Reasonable goals)  และมีจริยธรรมตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ (Biblical principles) และจัดการศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างบ้าน ชุมชน และโรงเรียน

คำขวัญ : Making a Difference in Lives, one Child at a Time

พันธกิจของเรา

1. การศึกษาแบบรายบุคคล

               เราสนับสนุนและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งรวมถึงการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ความรับผิดชอบและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

2. คุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์

               เราปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 90 ประการตามหลักสูตร A.C.E. ให้แก่นักเรียนของเรา นอกจากพวกเขาจะได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการแล้ว พวกเขายังได้รับการการฝึกฝนความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย

3. ความเป็นเลิศทางวิชาการ

               เราสนับสนุนให้นักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรอบรู้ในรายวิชาแบบรู้จริงทุกด้าน (Mastery-Based Learning) หลักสูตรที่โรงเรียนใช้นั้นสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจในระดับที่ตนเองสามารถเรียนรู้ได้ ในขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต 

4. ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม

               เราปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียนของเราตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ (Holy Bible) ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านศีลธรรม จิตใจ และจิตวิญญาณของนักเรียน

5. ผู้นำในการบุกเบิก

               เราเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้แบบรายบุคคล โดยการใช้ PACEs และสื่อการเรียนรู้ของหลักสูตร A.C.E. ร่วมกับวิธีการการกระตุ้น การจูงใจจากครูผู้สอน ทักษะและคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

6. ผู้นำทาง

               เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริหารโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร A.C.E ภายใต้องค์กร School of Tomorrow Asia ในประเทศไทย เอเชีย และทั่วโลกโดยร่วมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบรายบุคคลให้แก่เครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และภูมิภาค

7. มาตรฐานสากล

               หลักสูตรของเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยสิ่งนี้เรามุ่งหวังที่จะเสริมคุณภาพ ของนักเรียนด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ