การพัฒนาบุคลากร

ที่ มิคส์ เรามีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง เราได้ส่งบุคลากรของเราเข้าร่วมอบรม และมีการประเมินคุณภาพของบุคลากร อย่างสม่ำเสมอ