พนักงานฝ่ายสนับสนุน

Tham1.png

นางวนัสนันท์ บุญรอด

แผนกครัว

Tuu1.png

นางสถาพร อ่อนศรี

แผนกครัว

Pueng1.png

นางวรรณา นงนาง

แผนกครัว

Juan1.png

นางลำจวน สอนไม้

แผนกครัว

Ple1.png

นางจันทิมา  เมฆช้าง

รักษาความสะอาดและจัดสถานที่

Lek1.png

นางวริสรา จันทรภัย

รักษาความสะอาดและจัดสถานที่

Nakhorn1.png

นายนคร  จันทรภาค

แผนกรักษาความปลอดภัย